Ποσοτικές Μέθοδοι Ι

Περιγραφή

Σε συνάρτηση με την ευρεία ανάπτυξη της πληροφορικής, οι στατιστικές μέθοδοι έχουν πια αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά εργαλεία στήριξης, λήψης και αξιολόγησης επιχειρηματικών αποφάσεων στο πλαίσιο της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης. Καθώς η φύση των περισσοτέρων οικονομικών φαινομένων είναι στοχαστική και η ανάγκη για μια συστηματική ποσοτική προσέγγιση είναι επιτακτική, η στατιστική και οικονομετρική ανάλυση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε θεωρητικής όσο και εμπειρικής προσέγγισης. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία της σύγχρονης στατιστικής επιστήμης και πρακτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται σε προβλήματα διοίκησης, τεχνολογίας και οικονομίας. Η διδαχθείσα ύλη αποτελεί βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες:

  • Διακριτές πιθανότητες, διακριτές τυχαίες μεταβλητές, κατανομή, ροπές. Βασικές διακριτές κατανομές Bernoulli-Binomial-Poisson-Geometrical
  • Συνεχείς πιθανότητες, συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, κατανομή, πυκνότητα πιθανότητας, ροπές. Βασικές συνεχείς κατανομές Uniform-Exponential-Normal. Ασυμπτωτική θεωρία, κεντρικό οριακό θεώρημα CLT
  • Βασικές έννοιες προσομοίωσης διακριτών και συνεχών μεταβλητών, μέθοδος Monte-Carlo. Εφαρμογές σε υποδείγματα οικονομικών και διοικητικής επιστήμης.