Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης  γνώσης των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, όπως το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα  Διοίκησης. Τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και  κατανέμονται  σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής   επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει   τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ),
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
  • Μάρκετινγκ,
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την απόκτηση του πτυχίου (από   το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα  τέσσερα (44) μαθήματα, από τα οποία είκοσι τέσσερα (24) είναι  υποχρεωτικά  και είκοσι (20) επιλογής.

Ιστοσελίδα Τμήματος: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων