Τμήμα Πληροφορικής

Σκοπός του Τμήματος είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής ικανών να συνεισφέρουν ουσιαστικά τόσο στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όσο και στο να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο.

Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτείται επιτυχία σε 36 μαθήματα του Προγράμματος. Οι φοιτητές, εκτός από τα 22 υποχρεωτικά μαθήματα, καλούνται να εμβαθύνουν σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστημονικές κατευθύνσεις επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων:

I.Θεωρητική Πληροφορική

II. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών

III. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια

IV. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης

V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής

VI. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί

Ιστοσελίδα τμήματος: Τμήμα Πληροφορικής