Τμήμα Πληροφορικής

Το πρόγραμμα σπουδών του καλύπτει, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ακαδημαϊκές και παραγωγικές ανάγκες, τις νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της Πληροφορικής. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα από το τρίτο εξάμηνο να παρακολουθούν και κατ΄ επιλογήν μαθήματα. Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών: Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα, Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα και Πληροφοριακά Συστήματα.

Η δομή του Προγράμματος Σπουδών απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα (1ο και 2ο έτος) είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Στα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα (3ο και 4ο έτος) καθιερώνονται τρεις κατευθύνσεις:

: Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα (ΤΛΕΣ)

: Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα (ΔΥΣ)

: Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ)

Ιστοσελίδα Τμήματος : http://www.cs.unipi.gr/