Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Περιγραφή

Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι» αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις γενικές αρχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και την Λογιστική Πρακτική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο αναγνώρισης, καταγραφής και παρουσίασης των οικονομικών γεγονότων των οικονομικών μονάδων αφού βασικός στόχος της λογιστικής πρακτικής είναι η πληροφόρηση ενδιαφερόμενων που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός μίας οικονομικής μονάδας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι βασικές δημοσιευμένες οικονομικές-λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης), το λογιστικό κύκλωμα δηλαδή η συστηματική αλληλουχία διαδικασιών (όπως η ανάλυση και η καταγραφή των λογιστικών γεγονότων) που απαιτείται για την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η σύγχρονη λογιστική πρακτική (λογιστικές αρχές – υποθέσεις, ποιότητα λογιστικών αριθμών κ.λ.π.). Ενδεικτικά θέματα που αναλύονται είναι βασικές εισαγωγικές έννοιες (Εισαγωγή στη Λογιστική, Λογιστικές Αρχές, Λογιστική Ισότητα, Λογαριασμοί), Ισολογισμός, Λογαριασμοί Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμοί Εσόδων – Εξόδων, Χρέωση – Πίστωση, Λογιστικό Κύκλωμα, Λογιστικά Βιβλία, Ισοζύγια, Εγγραφές Προσαρμογής, Κλείσιμο Λογαριασμών.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εξετάσεις 2015:

Εκφωνήσεις

Λύσεις