Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στόχος του Τμήματος:
Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης υπηρετεί ένα σχετικά νέο γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο ενσωματώνο­νται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις, ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της περιφερειακής και γενικότερα της οικο­νομικής ανάπτυξης. Η «φιλοσοφία» του Τμήματος στηρίζεται στην άποψη ότι η ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης αποτε­λεί πολυσύνθετη κοινωνική διαδικασία της οποίας οι κρίσιμες διαστάσεις είναι, ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή οι άνθρωποι, ο τόπος και η ιστορία τους.

Επαγγελματικές προοπτικές:

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δυνατότητες επαγγελματι­κής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εγγρά­φονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολό­γου.

 Ιστοσελίδα τμήματοςΤμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης