Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Το Τμήμα καλύπτει, μέσω των προγραμμάτων σπουδών και της διεξαγόμενης έρευνας, σημαντικούς τομείς του ευρέως και ραγδαία αναπτυσσόμενου πεδίου της Ψηφιακής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται οι τομείς των ψηφιακών/δικτυακών υπηρεσιών, των ευρυζωνικών (ασύρματων και οπτικών) δικτύων, καθώς και η τεχνοοικονομική διοίκηση και η ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος διαρκεί οκτώ  ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνεται  σε δύο κατευθύνσεις σπουδών: την κατεύθυνση των  Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων  (ΣΕΔ) και την κατεύθυνση  των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΗΥ). Έχει  σχεδιαστεί για να  προετοιμάζει  επιστήμονες ικανούς  να αντιμετωπίζουν  με  επιτυχία τα  σύνθετα προβλήματα  ανάπτυξης, εφαρμογής  και διαχείρισης  συστημάτων  και υπηρεσιών  της σύγχρονης  ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι πτυχιούχοι έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το Δημόσιο Τομέα στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής.

Ιστοσελίδα Τμήματος : http://www.ds.unipi.gr/