Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 προσφέροντας 12 Θεματικές Ενότητες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων), κατά τρόπο ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της Eπιχείρησης ή του Oργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: Προγράμματος Σπουδών: 240

Ιστοσελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών