ΤΡΑ51: Τραπεζική Διοίκηση

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο βασικές έννοιες και τεχνικές χρηματοοικονομικής διοίκησης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικές ανάπτυξης εφαρμόζονται στη διοίκηση των τραπεζών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

α) Χρηματοοικονομική διοίκηση

β) Διοίκηση ανθρώπινων πόρων

γ) Στρατηγικές τραπεζικής ανάπτυξης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.