ΤΡΑ61: Στρατηγική Τραπεζών

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στη χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών και τις μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, στη θεωρία χαρτοφυλακίου και τις σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης κεφαλαίου, καθώς και στη διαχείριση κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις σύγχρονες μεθόδους αποτίμησης του κινδύνου και πρόβλεψης της μεταβλητότητας των προϊόντων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

α) Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου

β) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

γ) Ειδικές Μορφές Πίστης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.