Τμήμα Κοινωνιολογίας

Στο Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσονται δύο μεγάλες κατηγορίες μαθημάτων, τα Υποχρεωτικά και τα Υποχρεωτικά Επιλογής. Με τα Υποχρεωτικά, που ουσιαστικά καλύπτουν τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, συγκροτείται ένας βασικός κορμός ή μία σπονδυλική στήλη, πάνω στην οποία ο κάθε φοιτητής μπορεί, κατά τα τέσσερα επόμενα εξάμηνα, να οικοδομήσει έναν κύκλο μαθημάτων Υποχρεωτικών Επιλογής, μέσω τον οποίων αποκτά και την φυσιογνωμία του Κοινωνιολόγου που επιθυμεί να γίνει.

Τα μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής,καλύπτουν μεγάλο αριθμό επί μέρους κλάδων της Κοινωνιολογίας, όπως είναι: Κοινωνιολογία της Οικονομίας, Πολιτική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Κοινωνιολογία της Εργασίας, Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Υγείας, της Βίας, της Πόλης

Αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να οικοδομήσουν την επιστημονική τους φυσιογνωμία, επιλέγοντας ένα κύκλο μαθημάτων, ο οποίος, μετά τον κορμό και την βάση των Υποχρεωτικών, μπορεί να έχει ως επίκεντρο έναν από τους ιδιαίτερους αυτούς σημαντικούς κλάδους της εφαρμοσμένης Κοινωνιολογίας.

Τομείς:

  • Γενικής Κοινωνιολογίας
  • Κοινωνικής Μορφολογίας
  • Νεοελληνικής Κοινωνίας
  • Εγκληματολογίας

Ιστοσελίδα τμήματος : Τμήμα Κοινωνιολογίας