Στατιστική ΙΙ

 • Η σημασία της σχέσης μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων μεταβλητών.
 • Σχέσεις εξάρτησης και διαεξάρτησης.
 • Συνιστώσες στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ μεταβλητών (υπαρξη σχέ­σης, ισχυρότητα σχέσης, πρόβλεψη (η μορφή της σχέσης- μοντέ­λο/πρό­τυπο).
 • Μέθοδοι ανάλυσης της σχέσης δύο ποιοτικών μεταβλητών. Περιγραφικές και επαγωγικές μέθοδοι (πίνακες συνάφειας, έλεγχος ανεξαρτησίας, με­τρα ισχυρότητας σχέσης)
 • Μέθοδοι ανάλυσης της σχέσης δύο ποσοτικών μεταβλητών (συσχέτιση, συντελεστής γραμμικής συσχέτισης, απλή γραμμική παλινδρόμηση).
 • Η επέκταση της μεθόδου της παλινδρόμησης για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ πολλών ποσοτικών Μεταβλητών.
 • Η σημασία των υπολοίπων, τα διαγράμματα των υπολοίπων, μέθοδοι επι­λο­γής μοντέλου.
 • Η μέθοδος της παλινδρόμησης για ποιοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές.
 • Η μέθοδος ανάλυσης της διασποράς (ANOVA).
 • Μέθοδοι μη παραμετρικής στατιστικής.
 • Η σημασία των ντετερμινιστικών και των στοχαστικών μοντέλων.
 • Η σημασία της στοχαστικής διαδικασίας. Απλές Μαρκοβιανές αλυσίδες.
 • Μοντέλα κοινωνικής κινητικότητας.
 • Η μέτρηση (μέτρα) κοινωνικής κινητικότητας.
 • Μοντέλα διάδοσης ειδήσεων, φημών και ιδεών.
 • Αναφορά στα στατιστικά πακέτα Η/Υ για την εφαρμογή των μεθόδων.

Τρόπος εξέτασης : Οι εξετάσεις είναι γραπτές με ανοικτά βιβλία.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πίνακες Συνάφειας : Contingency tables