Τμήμα Στατιστικής

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης, η οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τόσο τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, όσο και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας

Τα μαθήματα του προγράμματος χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • 11 υποχρεωτικά μαθήματα
  • 6 υποχρεωτικά κατ' επιλογήν μαθήματα
  • μαθήματα επιλογής

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος ο φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 240 Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΕΜ)

Ιστοσελίδα τμήματος: Τμήμα Στατιστικής