Περιεχόμενο του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών και αρχών λειτουργίας των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου.Έμφαση θα δοθεί στην έννοια και σημασία της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και στην ανάλυση των ιδοιοτήτων που πρέπει να πληρούνται για την ύπαρξη της.
Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές, Αγορές Χρήματος, Αγορές Ομολόγων, Αγορές Μετοχών, Αγορές Παραγώγων, Έμμεσες Επενδύσεις, Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Επενδύσεων, Απόδοση και Κίνδυνος, Θεωρία Κεφαλαιαγοράς, Πληροφοριακή Αποτελεσματικότητα.