Περιεχόμενο του μαθήματος:

Το παρόν μάθημα αποτελεί μία εισαγωγική τοποθέτηση στο χώρο της «Χρηματοδοτικής Διοίκησης». Ειδικότερα, αναφερόμαστε στην λειτουργία της Επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και τη διαδικασία λήψης των Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένες με αυτή και αφορούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, καθώς επίσης και στις πηγές χρηματοδότησης οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών. Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος, είναι η αφομοίωση των δομικών εννοιών της Χρηματοδοτικής Διοίκησης από τον σπουδαστή, κατά τρόπο περιγραφικό και κατανοητό. Το μάθημα αποσκοπεί:
I. Στην κατανόηση της διαχρονικής αξίας του χρήματος
II. Στην κατανόηση της χρήσης των εργαλείων για αξιολόγηση επενδύσεων
III. Στην αφομοίωση βασικών εννοιών της χρηματοδοτικής διοίκησης