Ποσοτικές Μέθοδοι Ι

Σκοπός του μαθήματος

Εισαγωγή στις μεθόδους και τεχνικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που μετατρέπουν τις αριθμητικές πληροφορίες σε μορφή κατάλληλη για την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Είδη Στατιστικών δεδομένων.
  2. Πηγές και μέθοδοι συλλογής δεδομένων.
  3. Τρόποι παρουσίασης δεδομένων (κατανομές, πίνακες, διαγράμματα).
  4. Βασικά χαρακτηριστικά αριθμητικών δεδομένων (τάση, διασπορά, ασυμμετρία).
  5. Εισαγωγικές έννοιες στις πιθανότητες και κατανομές πιθανοτήτων (κανονική κατανομή, διωνυμική κατανομή,  κατανομή Poisson).
  6. Εκτιμητική (κατανομές δειγματοληψίας και διαστήματα εμπιστοσύνης).
  7. Έλεγχοι υποθέσεων (έλεγχος μέσου, έλεγχος ποσοστού, έλεγχος διαφοράς δύο μέσων, έλεγχος διαφοράς δύο ποσοστών, έλεγχος λόγου δύο διακυμάνσεων, έλεγχος ανεξαρτησίας ιδιοτήτων).