Περιγραφή :

Ανιοντικός πολυµερισµός. Ζωντανός ριζικός πολυµερισµός. Κατιοντικός πολυµερισµός. Καταλυτικός πολυµερισµός. Εισαγωγή στη µακροµοριακή αρχιτεκτονική. ∆ιαµόρφωση και ευκαµψία πολυµερικών αλυσίδων. Συνθήκες-θ. Άµορφα και κρυσταλλικά πολυµερή. Θερµικές µεταπτώσεις (σηµείο τήξεως/κρυσταλλώσεως, σηµείο υαλώδους µετάπτωσης).

 

Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM128/