Περιγραφή :

Άτοµα. Περιοδικό σύστηµα. Χηµικός δεσµός, µόρια. Επιδράσεις µεταξύ των µορίων, καταστάσεις της ύλης. Χηµική θερµοδυναµική, Xηµική ισορροπία. Χηµική κινητική, Mηχανισµοί αντιδράσεων. ∆ιαλύµατα. Οξέα και βάσεις. Σύµπλοκα. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, διαγράµµατα κανονικών δυναµικών (Latimer), καταστάσεων οξείδωσης (Frost), E = f(pH) (Pourbaix)

 

Iστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM109