Το Τμήμα Χημείας έχει τρεις Τομείς:


Τομέας Ι - Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας και Φυσικοχημείας
Τομέας ΙΙ -Εργαστήρια Οργανικής Χημείας, Χημείας Τροφίμων, Βιομηχανικής Χημείας και Βιοχημείας
Τομέας ΙΙΙ - Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας και Περιβαλλοντικής Χημείας).

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται:

Η επιτυχής εξέταση στα 22 υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα και τα 8 υποχρεωτικά πρακτικά που προσφέρουν συνολικά 179 πιστωτικές μονάδες.
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που προσφέρει 14 πιστωτικές μονάδες.
Η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 9 μαθήματα επιλογής, τα οποία να συγκεντρώνουν το λιγότερο 47 πιστωτικές μονάδες.
Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 240.

Ιστοσελίδα τμήματος : http://www.chem.uoa.gr/