Περιγραφή :

Αλκοόλες και φαινόλες, αιθέρες και εποξείδα, θειόλες και σουλφίδια, φασματοσκοπία υπερύθρου και φασματομετρία μάζας, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, συζυγιακά π συστήματα, αρωματικές ενώσεις, αντιδράσεις αρωματικής υποκατάστασης, αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα.

 

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM108/