Ανάλυση και έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών και αναλυτικών εργαλείων που αποτελούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στη λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων.
Πιο συγκεκριμένα, διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες :
1. Έννοια και σκοποί της ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
2. Ομαδοποίηση των στοιχείων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, για υποβοήθηση της ανάλυσής τους
3. Εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων των αριθμοδεικτών
4. Εφαρμογές σε δημοσιευμένες Λογιστικές Καταστάσεις Ελληνικών επιχειρήσεων
5. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας - Κεφάλαιο Κινήσεως
6. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας, Διάρθρωσης Κεφαλαίων – Μόχλευσης
7. Επενδυτικοί αριθμοδείκτες


ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ