Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI

 

Περιγραφή

Το μάθημα της «Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ΙΙ» στηρίζεται σε έννοιες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα της «Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Ι» και εμβαθύνει σε ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής. Ολοκληρώνεται η παρουσίαση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη κατανόηση των λογιστικών αρχών και κανόνων αποτίμησης που αποτελούν το πλαίσιο για μία ευρύτερη και πληρέστερη προσέγγιση τόσο της θεωρίας όσο και των κανόνων της λογιστικής πρακτικής. Συγκεκριμένα, εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν τη λογιστική παρακολούθηση των Παγίων (κόστος κτήσης - προσθήκες - βελτιώσεις, μέθοδοι απόσβεσης), των Αποθεμάτων (περιοδική και διαρκής απογραφή, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων), των Απαιτήσεων, των Χρεογράφων και λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων, των Προβλέψεων, την αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων, την αποτίμηση σε ξένο νόμισμα και την καταχώρηση πράξεων σε συνάλλαγμα.