Ποσοτικές Μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική

Περιγραφή

Οι Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική αποτελούν τον συνδυασμό στατιστικών και οικονομετρικών εργαλείων και της χρηματοοικονομικής θεωρίας. Παρουσιάζονται συνοπτικά  οι βασικές γνώσεις της περιγραφικής και της επαγωγικής στατιστικής όπως η εκτιμητική, τα διαστήματα εμπιστοσύνης και ο έλεγχος των υποθέσεων.  Στη συνέχεια, αναλύεται διεξοδικά το κλασικό γραμμικό υπόδειγμα και το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα και παρουσιάζονται χρήσιμες πρακτικές εφαρμογές όπως το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (capital asset pricing model) ,ο έλεγχος της ύπαρξης των αποτελεσματικών αγορών (efficient market hypothesis), η εκτίμηση του beta coefficient  κ.λπ. Τέλος, οι εμπειρικές εφαρμογές συνοδεύονται με τις οικονομετρικές παραβιάσεις που συναντάμε στην εκτίμηση των σχετικών υποδειγμάτων όπως η αυτοσυσχέτιση και η ετεροσκεδαστικότητα.