Στατιστική

Περιγραφή

Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί τη λήψη αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας διάφορα στοιχεία. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες και αρχές της στατιστικής, ενσωματώνοντας τη στατιστική σκέψη στη διοικητική πρακτική.

Το μάθημα αποτελείται από θεωρία και εργαστήρια. Στα εργαστήρια οι φοιτητές εξασκούνται στη χρήση του στατιστικού πακέτου Statgraphics.

Η ύλη του μαθήματος έχει ως ακολούθως:

  • Βασικές Στατιστικές Έννοιες
  • Πληθυσμός – Δείγμα – Τεχνικές Δειγματοληψίας
  • Περιγραφική Στατιστική
  • Πιθανότητες και Κατανομές Πιθανοτήτων
  • Επαγωγική Στατιστική
  • Απλή-Πολλαπλή Παλινδρόμηση
  • Γραμμική Παλινδρόμηση
  • Χρονοσειρές-Προβλέψεις