Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

 

Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα γνωρίζει:

  • Τη διαδικασία διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων

  • Τους επενδυτικούς στόχους και περιορισμούς

  • Την απόδοση και το κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων

  • Τα κυριότερα υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

  • Μεθόδους αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων